Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 4 Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại

Cơ quan giải quyết Sở Nội vụ
Lĩnh vực Giáo dục Thường xuyên

Loading...