Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 4 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Cơ quan giải quyết UBND huyện Krông Năng
Lĩnh vực An toàn thực phẩm

Loading...