Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Cơ quan giải quyết Ban Dân tộc
Lĩnh vực Công tác dân tộc

Loading...