Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh

Cơ quan giải quyết Sở Giao thông Vận tải
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng

Loading...