Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 4 Thẩm định điều chỉnh số lượng người làm việc thuộc thẩm quyền quyết định của địa phương

Cơ quan giải quyết Sở Nội vụ
Lĩnh vực Tổ chức, biên chế

Loading...