Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 4 Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

Cơ quan giải quyết UBND huyện Cư Kuin
Lĩnh vực Văn hóa cơ sở

Loading...