Tìm thấy 98 thủ tục

Toàn trình
Cấp chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục
Toàn trình
Cấp chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục
Toàn trình
Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục
Toàn trình
Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên
Một phần (Trực tiếp)
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp.
Toàn trình
Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
Một phần (Trực tiếp)
Chấm dứt hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Một phần (Trực tiếp)
Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học
Một phần (Trực tiếp)
Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp.
Một phần (Trực tiếp)
Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn;cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Một phần (Trực tiếp)
Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại
Một phần (Trực tiếp)
Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Một phần (Trực tiếp)
Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại
Một phần (Trực tiếp)
Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục
Một phần (Trực tiếp)
Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục trở lại
Loading...