Tìm thấy 93 thủ tục

Một phần (Trực tiếp)
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
Một phần (Trực tiếp)
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
Một phần (Trực tiếp)
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
Một phần (Trực tiếp)
Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
Một phần (Trực tiếp)
Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Một phần (Trực tiếp)
Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Một phần (Trực tiếp)
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
Một phần (Trực tiếp)
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác.
Một phần (Trực tiếp)
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện.
Một phần (Trực tiếp)
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
Một phần (Trực tiếp)
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa
Một phần (Trực tiếp)
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật
Một phần (Trực tiếp)
Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa
Một phần (Trực tiếp)
Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa
Một phần (Trực tiếp)
Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện.
Loading...