Tìm thấy 93 thủ tục

Một phần (Trực tuyến)
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cho gia đình
Một phần (Trực tuyến)
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề
Một phần (Trực tuyến)
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị
Một phần (Trực tuyến)
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất
Một phần (Trực tuyến)
Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện)
Một phần (Trực tuyến)
Thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng
Toàn trình
Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng
Một phần (Trực tuyến)
Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng
Một phần (Trực tuyến)
Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung
Một phần (Trực tuyến)
Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung
Một phần (Trực tuyến)
Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác
Một phần (Trực tuyến)
Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã
Một phần (Trực tuyến)
Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã
Một phần (Trực tuyến)
Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã
Một phần (Trực tuyến)
Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc
Loading...