Tìm thấy 116 thủ tục

Trực tuyến một phần
Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung
Trực tuyến một phần
Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác
Trực tuyến một phần
Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã
Trực tuyến một phần
Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã
Trực tuyến một phần
Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến
Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc
Trực tuyến một phần
Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung
Trực tuyến một phần
Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng
Trực tuyến một phần
Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng
Trực tuyến một phần
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa
Trực tuyến toàn trình
Thông báo tổ chức lễ hội cấp xã
Loading...