Tìm thấy 340 thủ tục

Trực tuyến một phần
Thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng
Trực tuyến toàn trình
Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng
Trực tuyến một phần
Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng
Trực tuyến một phần
Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung
Trực tuyến một phần
Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung
Trực tuyến một phần
Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện
Trực tuyến một phần
Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác
Trực tuyến một phần
Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã
Trực tuyến một phần
Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện
Trực tuyến một phần
Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện
Trực tuyến một phần
Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã
Trực tuyến toàn trình
Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện
Trực tuyến một phần
Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã
Trực tuyến toàn trình
Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến
Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo
Loading...