Tìm thấy 303 thủ tục

Một phần (Trực tiếp)
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
Một phần (Trực tiếp)
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Một phần (Trực tiếp)
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Một phần (Trực tiếp)
Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật
Một phần (Trực tiếp)
Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
Một phần (Trực tiếp)
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
Một phần (Trực tiếp)
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
Một phần (Trực tiếp)
Thủ tục chứng thực di chúc
Một phần (Trực tiếp)
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản
Một phần (Trực tiếp)
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
Một phần (Trực tiếp)
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản
Một phần (Trực tiếp)
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở
Một phần (Trực tiếp)
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản
Một phần (Trực tiếp)
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
Một phần (Trực tiếp)
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
Loading...