Tìm thấy 303 thủ tục

Một phần (Trực tiếp)
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Một phần (Trực tiếp)
Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Một phần (Trực tiếp)
Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)
Một phần (Trực tiếp)
Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)
Một phần (Trực tiếp)
Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)
Một phần (Trực tiếp)
Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)
Một phần (Trực tiếp)
Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo
Một phần (Trực tiếp)
Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp
Một phần (Trực tiếp)
Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người
Một phần (Trực tiếp)
Quy trình đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã
Một phần (Trực tiếp)
Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
Một phần (Trực tiếp)
Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ
Một phần (Trực tiếp)
Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú
Một phần (Trực tiếp)
Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học
Một phần (Trực tiếp)
Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở
Loading...