Tìm thấy 333 thủ tục

Trực tuyến một phần
Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người
Trực tuyến một phần
Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã
Trực tuyến một phần
Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
Trực tuyến một phần
Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ
Trực tuyến một phần
Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú
Trực tuyến một phần
Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học
Trực tuyến một phần
Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở
Trực tuyến một phần
Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
Trực tuyến một phần
Thành lập trung tâm học tập cộng đồng
Trực tuyến một phần
Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục
Trực tuyến một phần
Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú
Trực tuyến một phần
Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục
Trực tuyến một phần
Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục
Trực tuyến một phần
Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở
Trực tuyến một phần
Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở
Loading...