Tìm thấy 94 thủ tục

Một phần (Trực tiếp)
Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã
Một phần (Trực tiếp)
Giải quyết tố cáo tại cấp xã
Một phần (Trực tiếp)
Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học
Một phần (Trực tiếp)
Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại
Một phần (Trực tiếp)
Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)
Một phần (Trực tiếp)
Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
Một phần (Trực tiếp)
Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
Một phần (Trực tiếp)
Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công
Một phần (Trực tuyến)
Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường
Toàn trình
Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện
Một phần (Trực tuyến)
Hòa giải tranh chấp đất đai
Một phần (Trực tuyến)
Chấm dứt tổ hợp tác
Một phần (Trực tuyến)
Thông báo thành lập tổ hợp tác
Một phần (Trực tiếp)
Thông báo thay đổi tổ hợp tác
Một phần (Trực tuyến)
Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở
Loading...