Tìm thấy 94 thủ tục

Một phần (Trực tuyến)
Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc
Một phần (Trực tuyến)
Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung
Một phần (Trực tiếp)
Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng
Một phần (Trực tiếp)
Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng
Toàn trình
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch
Một phần (Trực tuyến)
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới
Một phần (Trực tuyến)
Đăng ký lại khai tử
Một phần (Trực tiếp)
Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước
Một phần (Trực tuyến)
Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
Một phần (Trực tuyến)
Liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú
Một phần (Trực tuyến)
Liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và mai táng phí)
Một phần (Trực tuyến)
Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
Toàn trình
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Một phần (Trực tuyến)
Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ
Một phần (Trực tuyến)
Thủ tục đăng ký giám hộ
Loading...