Tìm thấy 224 thủ tục

Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
Trực tuyến một phần
Đăng ký khi hợp tác xã chia
Trực tuyến một phần
Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất
Trực tuyến một phần
Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập
Trực tuyến một phần
Đăng ký khi hợp tác xã tách
Trực tuyến một phần
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
Trực tuyến một phần
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
Trực tuyến một phần
Đăng ký thành lập hợp tác xã
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
Trực tuyến một phần
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
Trực tuyến một phần
Giải thể tự nguyện hợp tác xã
Trực tuyến một phần
Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã
Trực tuyến một phần
Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh
Trực tuyến một phần
Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã
Trực tuyến một phần
Thay đổi nội dung đăng ký Hộ kinh doanh
Loading...