Tìm thấy 206 thủ tục

Mức độ 3
Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc
Mức độ 3
Cấp giấy phép điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cấp tỉnh
Mức độ 3
Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cấp tỉnh
Mức độ 4
Đăng ký tổ chức lễ hội
Mức độ 4
Thông báo tổ chức lễ hội
Mức độ 4
Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn
Mức độ 4
Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo
Mức độ 3
Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm
Mức độ 3
Xét tặng giấy khen Gia đình văn hóa
Mức độ 4
Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
Mức độ 4
Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
Loading...