Tìm thấy 208 thủ tục

Một phần (Trực tiếp)
Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
Một phần (Trực tiếp)
Thủ tục thi tuyển Viên chức
Một phần (Trực tiếp)
Thủ tục xét tuyển viên chức
Một phần (Trực tiếp)
Tiếp nhận vào làm viên chức
Một phần (Trực tuyến)
Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện
Toàn trình
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
Toàn trình
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
Toàn trình
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
Toàn trình
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
Toàn trình
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
Toàn trình
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
Toàn trình
Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập.
Toàn trình
Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập.
Toàn trình
Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập.
Một phần (Trực tiếp)
Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại
Loading...