Tìm thấy 206 thủ tục

Mức độ 3
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
Mức độ 3
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
Mức độ 3
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
Mức độ 3
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
Mức độ 4
Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”
Mức độ 4
Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới
Mức độ 4
Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”
Mức độ 4
Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”
Mức độ 4
Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”
Mức độ 3
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
Mức độ 3
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
Mức độ 4
Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm
Mức độ 3
Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa
Mức độ 2
Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập.
Mức độ 4
Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập.
Loading...