Tìm thấy 206 thủ tục

Mức độ 4
Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp Trung ương, cấp tỉnh
Mức độ 2
Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.
Mức độ 4
Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện
Mức độ 4
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
Mức độ 4
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
Mức độ 4
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
Mức độ 2
Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh đối với công trình lâp sinh thuộc dự án do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã quyết định đầu tư)
Mức độ 2
Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã quyết định đầu tư)
Mức độ 2
Xác nhận bảng kê lâm sản
Mức độ 2
Thăm viếng mộ liệt sĩ
Mức độ 4
Cấp Giấy phép bán lẻ rượu
Mức độ 4
Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Mức độ 4
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Mức độ 4
Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu
Mức độ 4
Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Loading...