Tìm thấy 224 thủ tục

Trực tuyến một phần
Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài
Trực tuyến một phần
Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
Trực tuyến một phần
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
Trực tuyến một phần
Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
Trực tuyến một phần
Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
Trực tuyến một phần
Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Trực tuyến một phần
Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
Trực tuyến một phần
Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài
Trực tuyến một phần
Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài
Trực tuyến một phần
Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài
Trực tuyến một phần
Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Trực tuyến một phần
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)
Trực tuyến một phần
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Trực tuyến một phần
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Trực tuyến một phần
Xác nhận thông tin hộ tịch
Loading...