Tìm thấy 195 thủ tục

Trực tuyến một phần
Phê duyệt phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên
Trực tuyến một phần
Phê duyệt Phương án khai thác thực vật rừng loài thông thường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Trực tuyến một phần
Xác nhận bảng kê lâm sản
Trực tuyến một phần
Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu
Trực tuyến một phần
Cấp Giấy phép bán lẻ rượu
Trực tuyến một phần
Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Trực tuyến một phần
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Trực tuyến một phần
Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu
Trực tuyến một phần
Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Trực tuyến một phần
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Trực tuyến một phần
Cấp sửa đổi, bổ sung Cấp Giấy phép bán lẻ rượu
Trực tuyến một phần
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Trực tuyến một phần
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Trực tuyến một phần
Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường (cấp Huyện)
Trực tuyến một phần
Cấp đổi giấy phép môi trường
Loading...