Tìm thấy 312 thủ tục

Trực tuyến toàn trình
Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện
Dịch vụ cung cấp thông tin
Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo
Trực tuyến toàn trình
Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện.
Dịch vụ cung cấp thông tin
Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc
Dịch vụ cung cấp thông tin
Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc
Trực tuyến một phần
Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung
Trực tuyến một phần
Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng
Trực tuyến một phần
Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng
Trực tuyến một phần
Thẩm định giải thể tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện
Trực tuyến một phần
Thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện
Trực tuyến một phần
Thủ tục hành chính thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Dịch vụ cung cấp thông tin
Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Dịch vụ cung cấp thông tin
Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Dịch vụ cung cấp thông tin
Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Trực tuyến toàn trình
Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội
Loading...