Tìm thấy 304 thủ tục

Một phần (Trực tiếp)
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật
Một phần (Trực tiếp)
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
Một phần (Trực tiếp)
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
Một phần (Trực tiếp)
Chứng thực di chúc
Một phần (Trực tiếp)
Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
Một phần (Trực tiếp)
Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản
Một phần (Trực tiếp)
Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
Một phần (Trực tiếp)
Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản
Một phần (Trực tiếp)
Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
Một phần (Trực tiếp)
Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
Một phần (Trực tiếp)
Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
Một phần (Trực tiếp)
Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
Một phần (Trực tiếp)
Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Một phần (Trực tiếp)
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
Một phần (Trực tiếp)
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Loading...