Tìm thấy 304 thủ tục

Một phần (Trực tiếp)
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
Một phần (Trực tiếp)
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản
Một phần (Trực tiếp)
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
Một phần (Trực tiếp)
Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
Một phần (Trực tiếp)
Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
Một phần (Trực tiếp)
Thủ tục thi tuyển Viên chức
Một phần (Trực tiếp)
Thủ tục xét tuyển viên chức
Một phần (Trực tiếp)
Tiếp nhận vào làm viên chức
Một phần (Trực tuyến)
Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện
Một phần (Trực tiếp)
Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Một phần (Trực tiếp)
Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Một phần (Trực tiếp)
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
Một phần (Trực tiếp)
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác.
Một phần (Trực tiếp)
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện.
Một phần (Trực tiếp)
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
Loading...