Tìm thấy 200 thủ tục

Mức độ 4
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
Mức độ 2
Giải thể tự nguyện hợp tác xã
Mức độ 2
Phê duyệt hồ sơ yêu cầu và kế hoạch đấu thầu công trình thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp huyện
Mức độ 2
Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các dự án thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp huyện
Mức độ 2
Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã
Mức độ 4
Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh
Mức độ 2
Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã
Mức độ 2
Thẩm định hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu công trình thuộc thẩm quyền quyết định Ủy ban nhân dân cấp huyện
Mức độ 2
Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Mức độ 2
Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu công trình thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp huyện
Mức độ 3
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
Mức độ 2
Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã
Mức độ 2
Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh, hợp tác xã
Mức độ 4
Tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở"
Mức độ 4
Tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến"
Loading...