Tìm thấy 200 thủ tục

Mức độ 4
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Mức độ 4
Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu
Mức độ 4
Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Mức độ 4
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Mức độ 4
Cấp sửa đổi, bổ sung Cấp Giấy phép bán lẻ rượu
Mức độ 4
Cấp sửa đổi bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Mức độ 4
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Mức độ 2
Đăng ký khai thác nước dưới đất
Mức độ 2
Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường
Mức độ 3
Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường
Mức độ 4
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ 4
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ 4
Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ 4
Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ 2
Hỗ trợ dự án liên kết
Loading...