Tìm thấy 97 thủ tục

Mức độ 2
Phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc
Mức độ 3
Khen thưởng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk"
Mức độ 4
Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích xuất sắc đột xuất
Mức độ 4
Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (khen thưởng đối ngoại)
Mức độ 4
Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (khen thưởng phong trào thi đua theo đợt hoặc chuyên đề)
Mức độ 4
Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (khen thưởng thành tích công trạng)
Mức độ 4
Tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh
Mức độ 4
Tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề
Mức độ 4
Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh
Mức độ 4
Tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc
Mức độ 4
Tặng thưởng Bằng khen tỉnh cho gia đình
Mức độ 2
Thẩm định đề án vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của người đứng đầu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Mức độ 4
Thẩm định điều chỉnh số lượng người làm việc thuộc thẩm quyền quyết định của địa phương
Mức độ 2
Thẩm định điều chỉnh vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của người đứng đầu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Mức độ 4
Thẩm định số lượng người làm việc thuộc thẩm quyền quyết định của địa phương
Loading...