Tìm thấy 92 thủ tục

Mức độ 4
Thủ tục “Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”
Mức độ 4
Thủ tục “Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”
Mức độ 2
Thủ tục thi tuyển công chức
Mức độ 2
Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức
Mức độ 2
Thủ tục thi tuyển Viên chức
Mức độ 2
Thủ tục xét tuyển viên chức
Mức độ 2
Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức
Mức độ 2
Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
Mức độ 2
Thủ tục xét tuyển công chức
Mức độ 2
Thủ tục thi nâng ngạch công chức
Mức độ 3
Thành lập thôn, buôn, tổ dân phố mới
Mức độ 2
Sáp nhập, chia tách Trung tâm giáo dục thường xuyên
Mức độ 2
Tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập
Mức độ 2
Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên
Mức độ 2
Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại
Loading...