Tìm thấy 97 thủ tục

Mức độ 2
Thẩm định thành lập thôn mới, tổ dân phố mới
Mức độ 2
Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
Mức độ 2
Thi nâng ngạch công chức
Mức độ 2
Thi tuyển công chức
Mức độ 2
Thi tuyển viên chức
Mức độ 2
Tiếp nhận vào làm công chức
Mức độ 2
Tiếp nhận vào làm viên chức
Mức độ 3
Xét tuyển công chức
Mức độ 2
Xét tuyển viên chức
Mức độ 4
Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại
Mức độ 4
Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên
Mức độ 4
Sáp nhập, chia, tách trung tâm giáo dục thường xuyên
Mức độ 4
Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh
Mức độ 4
Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập
Mức độ 4
Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lâp trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục
Loading...