Tìm thấy 97 thủ tục

Mức độ 4
Tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập
Mức độ 4
Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Mức độ 4
Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Mức độ 4
Giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh
Mức độ 4
Thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh
Mức độ 4
Xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh
Mức độ 4
Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội
Mức độ 4
Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội
Mức độ 4
Cho phép hội đặt văn phòng đại diện
Mức độ 4
Hội tự giải thể
Mức độ 4
Phê duyệt điều lệ hội
Mức độ 4
Thành lập hội
Mức độ 4
Cấp bản sao và chứng thực lưu trữ
Mức độ 3
Cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ
Loading...