Tìm thấy 97 thủ tục

Mức độ 4
Thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
Mức độ 4
Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
Mức độ 4
Thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập
Mức độ 4
Thủ tục hành chính thẩm định giải thể tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Mức độ 4
Thủ tục hành chính thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Mức độ 4
Thủ tục hành chính thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Mức độ 2
Thủ tục hành chính về thẩm định đề án vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Mức độ 2
Thủ tục hành chính về thẩm định điều chỉnh vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Mức độ 4
Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
Mức độ 4
Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
Mức độ 4
Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ có thời hạn hoạt động
Mức độ 4
Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ
Mức độ 4
Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ
Mức độ 4
Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, mở rộng phạm vi hoạt động quỹ
Loading...