Tìm thấy 116 thủ tục

Trực tuyến một phần
Cấp đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật
Trực tuyến toàn trình
Công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình
Trực tuyến toàn trình
Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo định kỳ hằng năm
Trực tuyến toàn trình
Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng năm
Trực tuyến toàn trình
Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo thường xuyên hằng năm
Trực tuyến một phần
Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn
Trực tuyến toàn trình
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
Trực tuyến toàn trình
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện
Trực tuyến toàn trình
Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở
Trực tuyến toàn trình
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
Trực tuyến một phần
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Trực tuyến một phần
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
Trực tuyến một phần
Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
Trực tuyến một phần
Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Trực tuyến một phần
Thủ tục chứng thực di chúc
Loading...