Tìm thấy 94 thủ tục

Toàn trình
Cấp đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật
Một phần (Trực tiếp)
Công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình
Một phần (Trực tiếp)
Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo định kỳ hằng năm
Một phần (Trực tiếp)
Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng năm
Một phần (Trực tiếp)
Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo thường xuyên hằng năm
Một phần (Trực tiếp)
Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn
Toàn trình
Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở
Toàn trình
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
Một phần (Trực tuyến)
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã)
Một phần (Trực tiếp)
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Một phần (Trực tiếp)
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
Một phần (Trực tiếp)
Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
Một phần (Trực tiếp)
Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Một phần (Trực tiếp)
Thủ tục chứng thực di chúc
Một phần (Trực tiếp)
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
Loading...