Tìm thấy 59 thủ tục

Mức độ 2
Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ 4
Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục
Mức độ 4
Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học
Mức độ 4
Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
Mức độ 4
Cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm non
Mức độ 3
Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục
Mức độ 4
Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
Mức độ 2
Chấm dứt hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ 2
Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết
Mức độ 2
Cho phép hoạt động đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ 2
Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ 2
Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ 2
Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục
Mức độ 2
Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục trở lại
Mức độ 4
Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục
Loading...