Trực tuyến một phần  Hòa giải tranh chấp đất đai

Ký hiệu thủ tục: 1.003554.000.00.00.H15
Lượt xem: 1958
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã. - Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn; tổ trưởng tổ dân phố đối với khu vực đô thị; trưởng thôn, ấp đối với khu vực nông thôn: đại diện của một số hộ dân sinh sống lâu đời tại xã, phường, thị trấn biết rõ về nguồn gốc và quá trình sử dụng đối với thửa đất đó; cán bộ địa chính, cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn. Tùy từng trường hợp cụ thể, có thể mời đại diện Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, SởTài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Quản lý Đất đai
Cách thức thực hiện

Người có đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


45 ngày làm việc


Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


- Biên bản hòa giải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng hòa giải, các bên tranh chấp có mặt tại buổi hòa giải, các thành viên tham gia hòa giải (có đóng dấu UBND cấp xã);
- Biên bản hòa giải được gửi cho các bên tranh chấp và lưu tại UBND cấp xã.


Lệ phí


Không


Phí


Không


Căn cứ pháp lý

- Luật đất đai 2013;


- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;


- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017.

Bước 1:

Người có đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Bước 2:

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thẩm tra, xác minh, tìm hiểu nguyên nhân phát sinh tranh chấp, thu thập giấy tờ, tài liệu có liên quan do các bên cung cấp về nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất và hiện trạng sử dụng đất.

Thành lập Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai để thực hiện hòa giải; Tổ chức cuộc họp hòa giải có sự tham gia của các bên tranh chấp, thành viên Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Việc hòa giải chỉ được tiến hành khi các bên tranh chấp đều có mặt. Trường hợp một trong các bên tranh chấp vắng mặt đến lần thứ hai thì được coi là việc hòa giải không thành.

Bước 3: Kết quả hòa giải tranh chấp đất đai phải được lập thành biên bản.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày lễ, tết).

- Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai;

File mẫu:

Không quy định.