Mức độ 2  Công bố đưa bến xe khách vào khai thác

Ký hiệu thủ tục: 1.000660.000.00.00.H15
Lượt xem: 234
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Vận tải
Cách thức thực hiện

chậm nhất trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra

chậm nhất trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra

  • Trực tiếp
  • Nộp qua bưu chính công ích
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


- 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định phải tổ chức kiểm tra.- 05 ngày làm việc,  kể  từ ngày kết thúc kiểm tra.


Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện

  • Quyết định công bố đưa bến xe khách vào khai thác

Lệ phí


Không


Phí


Không


Căn cứ pháp lý


- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;- Thông tư số 73/2015/TT-BGTVT ngày 01/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;- Thông tư số 49/2012/TT-BGTVT  ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.


  • a) Nộp hồ sơ TTHC: Sau khi hoàn thành việc xây dựng, đơn vị khai thác bến xe nộp hồ sơ đề nghị công bố đưa bến xe khách vào khai thác đến Sở Giao thông vận tải địa phương nơi bến xe khách được xây dựng.

  • b) Giải quyết TTHC: - Chậm nhất trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra theo các tiêu chí phân loại bến xe khách và lập biên bản kiểm tra. - Trường hợp sau khi kiểm tra, nếu bến xe khách không đáp ứng đúng các tiêu chí thì phải ghi rõ các nội dung không đạt trong biên bản kiểm tra và phải thông báo ngay cho đơn vị khai thác bến xe; nếu bến xe khách đáp ứng đúng các quy định kỹ thuật của loại bến xe khách mà đơn vị khai thác bến xe đề nghị thì chậm nhất trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Sở Giao thông vận tải quyết định công bố đưa bến xe khách vào khai thác.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Bản vẽ bố trí mặt bằng tổng thể bến xe khách   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Bản đối chiếu các quy định kỹ thuật của bến xe khách theo mẫu Mau.doc Bản chính: 1 Bản sao: 0
Quy chế quản lý khai thác bến xe khách do đơn vị quản lý, khai thác bến xe khách ban hành   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Quyết định cho phép đầu tư xây dựng của cơ quan có thẩm quyền và biên bản nghiệm thu xây dựng   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Văn bản chấp thuận đấu nối đường ra, vào bến xe khách với đường bộ của cơ quan có thẩm quyền   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Văn bản đề nghị công bố đưa bến xe khách vào khai thác theo mẫu Mẫu2.doc Bản chính: 1 Bản sao: 0

File mẫu:

  • Bản đối chiếu các quy định kỹ thuật của quy chuẩn này với các công trình của bến xe khách (phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 49/2012/TT-BGTVT) Tải về
  • Giấy đề nghị công bố đưa bến xe vào khai thác (Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 49/2012/TT-BGTVT). Tải về

Đơn vị trực tiếp quản lý, khai thác bến xe khách phải là doanh nghiệp hoặc hợp tác xã