Mức độ 2  Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác

Ký hiệu thủ tục: 1.000672.000.00.00.H15
Lượt xem: 244
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Giao thông Vận tải.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Vận tải
Cách thức thực hiện

05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra

05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra

  • Trực tiếp
  • Nộp qua bưu chính công ích
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


- 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định phải tổ chức kiểm tra.- 05 ngày làm việc,  kể  từ ngày kết thúc kiểm tra.


Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện

  • Quyết định

Lệ phí


Không


Phí


Không


Căn cứ pháp lý


- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;- Thông tư số 73/2015/TT-BGTVT ngày 01/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;- Thông tư số 49/2012/TT-BGTVT  ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.


  • a) Nộp hồ sơ TTHC: - Đơn vị kinh doanh, khai thác bến xe khách nộp hồ sơ đề nghị tiếp tục công bố đưa bến xe khách vào khai thác đến Sở Giao thông vận tải địa phương nơi có bến xe khách đề nghị công bố, xếp loại lại. - Bến xe khách phải được đề nghị công bố lại trong các trường hợp: + Sau khi cải tạo cơ sở vật chất dẫn đến thay đổi các tiêu chí làm ảnh hưởng đến các điều kiện phân loại bến xe khách; + Trước khi hết hạn được phép khai thác 60 ngày (thời hạn quy định tại quyết định công bố đưa bến xe khách vào khai thác).

  • b) Giải quyết TTHC: - Chậm nhất trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra theo các tiêu chí phân loại bến xe khách và lập biên bản kiểm tra. - Trường hợp sau khi kiểm tra, nếu bến xe khách không đáp ứng đúng các tiêu chí thì phải ghi rõ các nội dung không đạt trong biên bản kiểm tra và phải thông báo ngay cho đơn vị khai thác bến xe; nếu bến xe khách đáp ứng đúng các quy định kỹ thuật của loại bến xe khách mà đơn vị khai thác bến xe đề nghị thì chậm nhất trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Sở Giao thông vận tải quyết định công bố đưa bến xe khách vào khai thác.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Biện bản nghiệm thu các công trình xây dựng, cải tạo (nếu có thay đổi so với lần công bố trước)   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Bản vẽ bố trí mặt bằng tổng thể các công trình xây dựng, cải tạo bến xe khách (nếu có thay đổi so với lần công bố trước)   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Bản đối chiếu các quy định kỹ thuật của quy chuẩn này với các công trình của bến xe khách (nếu có thay đổi so với lần công bố trước)   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Quyết định cho phép đầu tư xây dựng, cải tạo của cơ quan có thẩm quyền (nếu có thay đổi so với lần công bố trước)   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Văn bản đề nghị công bố lại bến xe khách theo mẫu Mẫu5.doc Bản chính: 1 Bản sao: 0

File mẫu:

  • Giấy đề nghị công bố lại bến xe khách theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 49/2012/TT-BGTVT). Tải về
  • Bản đối chiếu các quy định kỹ thuật của quy chuẩn này với các công trình của bến xe khách (phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 49/2012/TT-BGTVT) Tải về

Đơn vị trực tiếp quản lý, khai thác bến xe khách phải là doanh nghiệp hoặc hợp tác xã.