Trực tuyến một phần  Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Ký hiệu thủ tục: 2.000011.000.00.00.H15
Lượt xem: 609
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Nộp qua bưu chính công ích
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


 • Trực tiếp


 • Không quy định


  Thời điểm báo cáo số liệu thống kê phổ cập giáo dục, xóa mù chữ hằng năm được quy định như sau: Đối với xã: Ngày 30 tháng 9; Đối với huyện: Ngày 05 tháng 10; Đối với tỉnh: Ngày 10 tháng 10. Tỉnh hoàn thành việc kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trước ngày 30 tháng 12 hằng năm.


  Nộp qua bưu chính công ích


 • Không quy định


  Thời điểm báo cáo số liệu thống kê phổ cập giáo dục, xóa mù chữ hằng năm được quy định như sau: Đối với xã: Ngày 30 tháng 9; Đối với huyện: Ngày 05 tháng 10; Đối với tỉnh: Ngày 10 tháng 10. Tỉnh hoàn thành việc kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trước ngày 30 tháng 12 hằng năm.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


 • Quyết định công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.


Lệ phí


Không


Phí


Không


Căn cứ pháp lý • Về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Số: 20/2014/NĐ-CP
 • Xã tự kiểm tra và lập hồ sơ đề nghị huyện kiểm tra công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

 • Huyện kiểm tra công nhận xã và lập hồ sơ đề nghị tỉnh kiểm tra công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

 • Tỉnh kiểm tra công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

- Phiếu điều tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
- Sổ theo dõi phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
- Danh sách trẻ em hoàn thành chương trình giáo dục mầm non (đối với phổ cập giáo dục mầm non); danh sách học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học (đối với phổ cập giáo dục tiểu học); danh sách học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở; danh sách học sinh có chứng chỉ nghề (đối với phổ cập giáo dục trung học cơ sở); danh sách học viên được công nhận biết chữ theo các mức độ (đối với xóa mù chữ)
- Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ kèm theo các biểu thống kê
- Biên bản kiểm tra phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ của huyện đối với xã
- Quyết định công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ

File mẫu:

.