Mức độ 2  Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

Ký hiệu thủ tục: 2.002409.000.00.00.H15
Lượt xem: 169
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


.


Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Lệ phí


Không


Phí


.


Căn cứ pháp lý


.


.

.

File mẫu:

Không