Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến  Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Ký hiệu thủ tục: 1.009322.000.00.00.H15
Lượt xem: 486
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Phòng Nội vụ

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Tổ chức, biên chế
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

  Trực tiếp

 • 10 Ngày làm việc


  Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. • Dịch vụ bưu chính

 • 10 Ngày làm việc


  Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


 • Văn bản thẩm định


Lệ phí


Không


Phí


Không


Căn cứ pháp lý • Nghị định 120/2020/NĐ-CP Số: 120/2020/NĐ-CP
 • Bước 1: Cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập đơn vị sự nghiệp công lập gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính công ích hoặc trên môi trường mạng đến cơ quan chuyên môn tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực tổ chức bộ máy thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 • Bước 2: Công chức chuyên trách của cơ quan chuyên môn tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực tổ chức bộ máy thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại cơ quan, tổ chức để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3.

 • Bước 3: Thẩm định hồ sơ.

 • Bước 4: Văn bản thẩm định.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Văn bản đề nghị thẩm định được ký tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập theo quy định (trường hợp tổ chức không có dấu pháp nhân thì người đứng đầu tổ chức ký và ghi rõ họ tên).   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Dự thảo tờ trình thành lập đơn vị sự nghiệp công lập.   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Dự thảo đề án thành lập đơn vị sự nghiệp công lập.   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện.   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập hoặc quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và các tài liệu khác có liên quan (giấy tờ đất đai, kinh phí, nguồn nhân lực).   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan liên quan về việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập.   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Báo cáo của cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan liên quan.   Bản chính: 1 Bản sao: 0

File mẫu:

.