Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến  Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Ký hiệu thủ tục: 1.009324.000.00.00.H15
Lượt xem: 439
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân cấp Huyện

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Tổ chức, biên chế
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
Số lượng hồ sơ 01 bộ (Cơ sở pháp lý: Điều 15 Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập)
Thời hạn giải quyết

  Trực tiếp

 • 10 Ngày làm việc


  Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. • Trực tuyến

 • 10 Ngày làm việc


  Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


 • Văn bản thẩm định


Lệ phí


Không


Phí


Không


Căn cứ pháp lý • Nghị định 120/2020/NĐ-CP Số: 120/2020/NĐ-CP
 • Bước 2: Công chức chuyên trách của cơ quan chuyên môn tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực tổ chức bộ máy thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại cơ quan, tổ chức để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3.

 • Bước 3: Thẩm định hồ sơ.

 • Bước 4: Văn bản thẩm định.

 • Bước 1: Cơ quan, tổ chức đề nghị giải thể đơn vị sự nghiệp công lập gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính công ích hoặc trên môi trường mạng đến cơ quan chuyên môn tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực tổ chức bộ máy thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Văn bản đề nghị thẩm định được ký tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức đề nghị giải thể theo quy định (trường hợp tổ chức không có dấu pháp nhân thì người đứng đầu tổ chức ký và ghi rõ họ tên).   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Dự thảo Đề án giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Dự thảo Tờ trình giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện.   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Các văn bản của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có).   Bản chính: 1 Bản sao: 0

File mẫu:

.