Mức độ 4  Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện

Ký hiệu thủ tục: 2.002096.000.00.00.H15
Lượt xem: 174
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Phòng Kinh tế hoặc phòng Kinh tế - hạ tầng cấp huyện (Hội đồng bình chọn cấp huyện).

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Khuyến Công
Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp đến bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


Tại Chương IV, Điều 15 Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương quy định:
Địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ, sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Hội đồng bình chọn các cấp


Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện


Tại Điều 17, Chương IV, Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương
Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện.


Lệ phí


Không


Phí


Không


Căn cứ pháp lý


Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công;
Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công;
Thông tư số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18/02/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương hướng dẫn về trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương;
Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương quy định về bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và các quy định cụ thể khác theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nếu có).


Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.

Trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xem xét, chấm điểm bình chọn các sản phẩm đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để cấp Giấy chứng nhận.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả: Các ngày trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ Lễ theo quy định). Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút. Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận một cửa theo các bước sau:

Nộp giấy biên nhận;

Nhận kết quả

Tại Chương III, Điều 12 Thông tư 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương quy định: Hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện bao gồm: Phiếu đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (Mẫu số 01); Phiếu thuyết minh về sản phẩm đăng ký bình chọn (Mẫu số 02) ; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở công nghiệp nông thôn (có ngành nghề kinh doanh liên quan đến sản phẩm đăng ký bình chọn); 03 ảnh của sản phẩm, kích thước (10x15)cm (chụp 3 góc độ, chính diện, mặt bên, từ trên xuống); Các chứng nhận, chứng chỉ khác (nếu có) theo quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014. (Chứng chỉ, chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm; giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm; giấy khen; bằng khen cho sản phẩm)

File mẫu:

Tại Điều 4,5,7 Chương I, Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương quy định: Sản phẩm tham gia bình chọn là một sản phẩm hoặc một bộ sản phẩm (sau đây gọi chung là sản phẩm); Sản phẩm tham gia bình chọn là sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp do chính cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất và đăng ký tham gia bình chọn; Sản phẩm tham gia bình chọn không phải là sản phẩm sao chép; việc sản xuất sản phẩm không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp và các quy định khác liên quan tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn lao động, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường; Sản phẩm tham gia bình chọn phải có khả năng sản xuất hàng loạt, với số lượng lớn, không phải là sản phẩm độc bản, đáp ứng được nhu cầu thị trường; Việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được đánh giá thông qua các tiêu chí cơ bản sau: Tiêu chí về đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất; Tiêu chí về kinh tế - kỹ thuật - xã hội và môi trường; Tiêu chí về tính văn hóa và thẩm mỹ;