Trực tuyến một phần  Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

Ký hiệu thủ tục: 2.001234.000.00.00.H15
Lượt xem: 388
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

UBND cấp huyện

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Quản lý Đất đai
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

  Trực tiếp

 • 22 Ngày làm việc


  - Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. - Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. • Dịch vụ bưu chính

 • 22 Ngày làm việc


  BCCI
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


 • Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất


Lệ phí


Không


Phí


- Diện tích từ 5.000 m2 trở xuống:  450.000đồng- Diện tích trên 5.000 m2 đến 10.000 m2   : 900.000đồng- Diện tích trên 10.000 m2 đến 50.000 m2  : 1.500.000đồng- Diện tích trên 50.000 m2  : 3.000.000đồng(Quy định tại tiết 2 điểm b khoản 7 Mục I của danh mục về mức thu các loại phí và lệ phí ban hành kèm theo Nghị quyết số 117/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk). 


Căn cứ pháp lý • Nghị định 01/2017/NĐ-CP Số: 01/2017/NĐ-CP

 • Luật 45/2013/QH13 Số: 45/2013/QH13

 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP Số: 43/2014/NĐ-CP

 • Thông tư 30/2014/TT-BTNMT Số: 30/2014/TT-BTNMT
 • (1) Người xin giao đất, thuê đất nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường.

 • (2) Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc họp thẩm định hoặc gửi xin ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc tổ chức kiểm tra thực địa.

 • (3) Phòng Tài nguyên và Môi trường có văn bản thẩm định gửi đến người xin giao đất, thuê đất.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Đơn xin giao đất, cho thuê đất. Mẫu số 01.docx Bản chính: 1 Bản sao: 0
- Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất (Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc thực hiện trích đo địa chính thửa đất theo yêu cầu của người xin giao đất, thuê đất).   Bản chính: 1 Bản sao: 0

File mẫu:

.