Mức độ 4  Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Ký hiệu thủ tục: 2.001261.000.00.00.H15
Lượt xem: 218
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

UBND cấp huyện

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Kinh doanh khí
Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại UBND cấp huyện; - Nộp 01 hồ sơ đăng ký qua đường bưu điện đến UBND cấp huyện - Nộp trực tuyến tại địa chỉ http://motcua.daklak.gov.vn/  

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ


Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Lệ phí


Tại khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh:Mức thu phí thẩm định là 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh /lần thẩm địnhTại các khu vực khác: Mức thu phí thẩm định và lệ phí bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu tại khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh.Theo quy định tại Thông tư 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính, 


Phí


#


Căn cứ pháp lý


Nghị định 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.
 


-

Theo Điều 45 Nghị định 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí. - Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP; - Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh nội dung thay đổi.

File mẫu:

  • Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP Tải về

Không