Trực tuyến một phần  Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho hộ gia đình (Cấp huyện)

Ký hiệu thủ tục: 1.012390.000.00.00.H15
Lượt xem: 741
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Phòng Nội vụ

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng.
Cách thức thực hiện

Trực tiếp 

Trực tuyến

Dịch vụ bưu chính

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


Cơ quan thi đua, khen thưởng thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định


Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện


  • Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện tặng Giấy khen


Lệ phí


Không


Phí


Không


Căn cứ pháp lý


- Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022;- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ.


  • Bước 1. Phòng Nội vụ tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị thực thuộc.

  • Bước 2. Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định khen thưởng.

  • Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND huyện, phòng Nội vụ thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.

  • Bước 4. Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Phòng Nội vụ thông báo đến các đơn vị trình khen biết.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Văn bản đề nghị kèm theo danh sách gia đình được đề nghị tặng Giấy khen của cấp trình khen   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Biên bản xét khen thưởng.   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Báo cáo thành tích do gia đình được đề nghị khen thưởng làm, trong đó ghi rõ thành tích để đề nghị khen thưởng   Bản chính: 1 Bản sao: 0

File mẫu:

Chủ thể là tập thể, cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng