Trực tuyến toàn trình  Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Ký hiệu thủ tục: 2.001884.000.00.00.H15
Lượt xem: 522
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Đắk Lắk - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Đắk Lắk - Cơ quan phối hợp: Không.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử
Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Đắk Lắk - Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính (Lưu ý: Các hồ sơ gửi qua đường bưu chính sẽ được Bộ phận Một cửa thông báo tính hợp lệ của hồ sơ tại UBND các huyện, thị xã, thành phố trong vòng 10 ngày. Quá thời hạn trên, nếu tổ chức, cá nhân không đến liên hệ trực tiếp thì hồ sơ sẽ được chuyển lưu trữ trong thời hạn một tháng sẽ không còn giá trị); - Nộp qua mạng Internet: Tại Website http://motcua.daklak.gov.vn.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (trường hợp từ chối, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do).


Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng


Lệ phí


Không


Phí


Không


Căn cứ pháp lý


- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.


Bước 1: Trong thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đã được cấp thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Thay đổi tên điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

b) Thay đổi chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là cá nhân hoặc thay đổi người quản lý trực tiếp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp.

 Bước 2: Cán bộ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (“Một cửa”) tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả;

- Nếu không đầy đủ thì trả lại và hướng dẫn cho tổ chức hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Trả kết quả theo giấy hẹn:

- UBND các huyện, thị xã, thành phố cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính: Trong ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ, Lễ theo quy định).

+ Buổi sáng: 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 phút.

+ Buổi chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 phút.

Áp dụng cho chủ điểm là cá nhân
- ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG Mẫu số 07
- Các tài liệu có liên quan đến các thông tin thay đổi (nếu có)
Áp dụng cho chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp
- ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG Mẫu số 08
- Các tài liệu có liên quan đến các thông tin thay đổi (nếu có)

File mẫu:

  • Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo Mẫu số 08 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP (Đối với tổ chức, doanh nghiệp) Tải về In ấn
  • Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo Mẫu số 07 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP (Đối với cá nhân) Tải về In ấn

Không