Một phần (Trực tiếp)  Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục trở lại

Ký hiệu thủ tục: 1.005359.000.00.00.H15
Lượt xem: 373
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Nộp qua bưu chính công ích
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


 • Trực tiếp


 • 20 Ngày làm việc


  20 ngày làm việc.


  Nộp qua bưu chính công ích


 • 20 Ngày làm việc


  20 ngày làm việc.Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


 • Quyết định cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục trở lại của giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Lệ phí


Không

Phí


Không

Căn cứ pháp lý • Nghị định 46/2017/NĐ-CP Số: 46/2017/NĐ-CP

 • Nghị định 135/2018/NĐ-CP Số: 135/2018/NĐ-CPSau thời hạn đình chỉ hoạt động giáo dục của trung tâm, nếu các nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục trở lại và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trình tự thực hiện như sau:

 • Trung tâm gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Sở Giáo dục và Đào tạo;

 • Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổ chức thẩm định các điều kiện hoạt động và quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Nếu chưa cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do và hướng giải quyết.

Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục trở lại

File mẫu:

các nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục