Trực tuyến toàn trình  Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Ký hiệu thủ tục: 1.000716.000.00.00.H15
Lượt xem: 350
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo. - Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Đào tạo với nước ngoài
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Nộp qua bưu chính công ích
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


 • Trực tiếp


 • 30 Ngày làm việc


  Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ


  Nộp qua bưu chính công ích


 • 30 Ngày làm việc


  Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


 • Quyết định/Văn bản đồng ý cho giải thể cơ sở giáo dục của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh


Lệ phí


Không


Phí


Không


Căn cứ pháp lý • quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục Số: 86/2018/NĐ-CP
 • Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị giải thể cho Sở Giáo dục và Đào tạo.

 • Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ không đáp ứng yêu cầu quy định thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc thư điện tử cho nhà đầu tư.

 • Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ chủ trì thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định. Quyết định giải thể, chấm dứt hoạt động của cơ sở giáo dục phải ghi rõ lý do giải thể, chấm dứt hoạt động, các biện pháp đảm bảo quyền hợp pháp của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên phải được công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng

- Đơn đề nghị giải thể cơ sở giáo dục

- Phương án giải thể, chấm dứt hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài trong đó nêu rõ các biện pháp bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người học, nhà giáo cán bộ quản lý và nhân viên; phương án giải quyết tài chính, tài sản

File mẫu:

Theo đề nghị của nhà đầu tư