Mức độ 4  Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên

Ký hiệu thủ tục: 1.005057.000.00.00.H15
Lượt xem: 329
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Giáo dục Thường xuyên
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Nộp qua bưu chính công ích
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


 • Trực tiếp
 • Không quy định 


   


  Nộp qua bưu chính công ích


 • Không quy định 


   Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện

 • Quyết định giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

Lệ phí


Không


Phí


KHông


Căn cứ pháp lý


 • Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục Số: 46/2017/NĐ-CP

 • sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục Số: 135/2018/NĐ-CP • a) Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên, gửi công văn đề nghị Sở Nội vụ tổ chức thẩm định. Sau khi thẩm định, Sở Nội vụ chuyển hồ sơ thẩm định đến văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên;

 • b) Quyết định giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Công văn đề nghị Sở Nội vụ tổ chức thẩm định Phương án giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Phương án giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên   Bản chính: 1 Bản sao: 0

 

File mẫu:

a) Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trung tâm; b) Hết thời gian đình chỉ ghi trong quyết định đình chỉ hoạt động mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ.