Mức độ 4  Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập

Ký hiệu thủ tục: 2.001805.000.00.00.H15
Lượt xem: 170
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Nộp qua bưu chính công ích
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


 • Trực tiếp
 • 20 Ngày làm việc


     Nộp qua bưu chính công ích

 • 20 Ngày làm việc


   Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện

 • Quyết định giải thể hoặc cho phép giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Lệ phí


Không


Phí


Không


Căn cứ pháp lý


 • Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục Số: 46/2017/NĐ-CP

 • sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục Số: 135/2018/NĐ-CP • a) Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Sở Nội vụ để thẩm định;

 • b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan có tổ chức thẩm định. Nội dung thẩm định gồm: Sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc giải thể trung tâm; tính khả thi của việc giải thể trung tâm;

 • c) Đối với những vấn đề chưa rõ hoặc còn có ý kiến khác nhau thì Sở Nội vụ yêu cầu tổ chức, cá nhân đề nghị tổ chức lại có văn bản giải trình bổ sung làm rõ và báo cáo Sở Nội vụ;

 • d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Nội vụ có văn bản thẩm định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định giải thể hoặc cho phép giải thể trung tâm; nếu không đồng ý thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có)   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Tờ trình giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Đề án giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập   Bản chính: 1 Bản sao: 0

 

File mẫu:

Không